Братська районна рада

Положення про постійні комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  районної ради  
від 20 листопада 2015 року № 3


ПОЛОЖЕННЯ 
про постійні комісії Братської районної ради сьомого скликання

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1.

Постійні комісії є органами Братської районної ради Миколаївської області, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законами, Регламентом Братської районної ради  сьомого скликання та цим Положенням.
Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до визначеної районною радою функціональної спрямованості. 

Стаття 2.

Положення про постійні комісії Братської районної ради Миколаївської області – це нормативно-правовий документ, що розроблений відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та регулює функціональну спрямованість, порядок роботи постійних комісій районної ради, проведення їх засідань, повноваження голів, їх заступників, секретарів, членів постійних комісій, а також діяльність постійних комісій, яка випливає з їхніх повноважень, установлених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, Регламентом Братської районної ради сьомого скликання та цим Положенням.

Стаття 3.

Районна рада утворює такі постійні комісії:
з питань планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, приватизації та власності;
з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, соціального розвитку села, промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку,  житлово-комунального господарства, торговельного та побутового обслуговування населення;
з питань освіти, молоді, спорту, материнства, дитинства, культури та засобів масової інформації;
з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав громадян, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Стаття 4.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Голови постійних комісій районної ради обираються районною радою за поданням голови районної ради. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією. 
Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою і не може становити менш як 5 депутатів. У разі якщо кількісний склад постійної комісії становить менше визначеної чисельності, постійна комісія не може здійснювати свою роботу.

У  разі  необхідності  за  поданням  голови  районної  ради  може  бути створено нові постійні комісії, ліквідовано раніше створені комісії, змінено їх кількісний  та персональний склад.
До складу постійних комісій не можуть входити голова районної ради та заступник голови районної ради.

Стаття 5. 

Депутати районної ради обираються до складу постійних комісій районної ради з урахуванням пропорційного представництва політичних партій, представлених в районній раді сьомого скликання у кожній постійній комісії.

Стаття 6.

Депутат районної ради повинен входити до складу однієї із постійних комісій. Усі члени постійної комісії мають рівні права і працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 7.

Постійні комісії районної ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.  
Голова районної ради, заступник голови районної ради координують діяльність постійних комісій районної ради, дають їм доручення та сприяють організації виконання їх рекомендацій.


Стаття 8.

Постійні комісії Братської районної ради Миколаївської області здійснюють свою діяльність на принципах законності, колегіальності, гласності, вільного обговорення і вирішення питань та ініціативи  членів постійних комісій.
Постійні комісії у своїй діяльності співпрацюють з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями  усіх форм власності, об’єднаннями громадян,  що розташовані на території Братського району Миколаївської області, вивчають та враховують громадську думку.

Розділ 2. Функції та повноваження постійних комісій Братської районної ради Миколаївської області сьомого скликання

Стаття 9.

Основними функціями постійних комісій є:
1) попередній розгляд проектів рішень, програм соціально-економічного,  культурного розвитку,  інших цільових програм, які вносяться на розгляд районної ради, районного бюджету, звітів про виконання бюджету та програм;
2) вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, що вносяться на розгляд ради, підготовка проектів рішень з цих питань; 
3) розробка проектів рішень районної ради з питань, що належать до відання районної ради; 
4) попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, підготовка висновків з цих питань, відповідно до функціональної спрямованості;
5)  вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних районній раді органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, а також інших органів з питань, віднесених до відання ради. Надання рекомендацій за результатами цієї роботи на розгляд їх керівників, а в разі необхідності - на розгляд районної ради;
6) здійснення контролю за виконанням рішень та програм, затверджених районною радою.

Стаття 10.

Постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, приватизації та власності:
1) попередньо розглядає внесені на затвердження ради проекти  поточних та перспективних планів економічного і соціального розвитку району, здійснює контроль за їх реалізацією;
2) заслуховує звіти про виконання планів економічного і соціального розвитку району, економічної реформи, виконання районного бюджету, готує висновки та рекомендації з цих питань;    
3) розглядає внесений на затвердження ради проект районного бюджету або зміни до нього, вивчає звіти про його виконання;
4) аналізує залучення додаткових джерел надходжень до бюджету та ефективність використання бюджетних коштів;
5) за дорученням ради, голови та заступника голови ради або з власної ініціативи розробляє або бере участь у розробці проектів рішень ради та пропозицій з питань економічного і соціального розвитку району, бюджетно-фінансових питань, інвестицій, економічної реформи;
6) аналізує стан фінансування районних програм;

Стаття 11.

Постійна   комісія   з питань АПК, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, соціального розвитку села, промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку,  житлово-комунального господарства,  торговельного та побутового обслуговування населення:
1) вивчає стан агропромислового комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, соціального розвитку села, промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку, житлово-комунального господарства, торговельного та побутового обслуговування населення на території Братського району Миколаївської області,  бере участь у підготовці проектів рішень з цих питань, які вносяться на розгляд ради, здійснює контроль за виконанням відповідних рішень районної ради; 
2)  розглядає, готує або бере участь у підготовці проектів рішень районної ради, що стосуються функціональної спрямованості постійної комісії та здійснює контроль за їх  виконанням; 
3) попередньо розглядає питання щодо надання погодження суб’єктам господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Вносить пропозиції районній раді з цих питань, готує відповідні проекти рішень, які вносяться на розгляд районної ради; 
4) аналізує  ситуацію у відповідних галузях,  вносить  пропозиції  та готує відповідні рекомендації. 

Стаття 12.

Постійна комісія районної ради з питань освіти, молоді, спорту, материнства, дитинства, культури та засобів масової інформації:
1)  вивчає стан у галузях освіти, молодіжної політики, спорту, материнства, дитинства, культури та засобів масової інформації, готує пропозиції та відповідні рекомендації з цих питань; 
2) розглядає, готує або бере участь у підготовці відповідних  проектів рішень районної ради та програм, що стосуються функціональної спрямованості постійної комісії, здійснює контроль за виконанням рішень районної ради з цих питань; 
3) попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для   призначення  на посаду керівників підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області відповідно до функціональної спрямованості;
4) аналізує  ситуацію у відповідних галузях,  вносить  пропозиції  та готує відповідні рекомендації. 

Стаття 13.

Постійна комісія районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав громадян, охорони здоров’я та соціального захисту населення:
1) відповідно до чинного законодавства сприяє депутатам районної ради у здійсненні депутатської діяльності, надає відповідну допомогу; 
2) контролює дотримання депутатами районної ради основних обов’язків депутата в раді,  правил депутатської етики, вносить рекомендації з цих питань; 
3) аналізує роботу з контролю за дотриманням чинного законодавства щодо захисту прав громадян, вивчає стан у профільних галузях, готує відповідні висновки та рекомендації з цих питань; 
4) бере участь у реалізації програми правової освіти населення, профілактики злочинності та інших програм, що стосуються функціональної спрямованості комісії, забезпечує контроль за виконанням відповідних програм.

Стаття 14.

Постійні комісії районної ради розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги, що відносяться  до їх  функціональної спрямованості. 
У випадку отримання комісією листів та звернень, розгляд яких не входить до її компетенції, комісія за допомогою виконавчого апарату районної ради передає їх на розгляд до відповідних органів.

Розділ 3. Організація роботи постійних комісій Братської районної ради Миколаївської області сьомого скликання

Стаття 15.

Основною формою роботи постійної комісії є її засідання, у тому числі  й виїзні. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина депутатів від загального складу комісії.

Стаття 16.

Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи або за дорученням районної ради, голови районної ради чи за власною ініціативою скликає голова постійної комісії.
Голова постійної комісії зобов'язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менше однієї третини членів комісії.
У разі неможливості  взяти участь у роботі комісії депутат районної ради - член постійної комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії.

Стаття 17.

Питання, що належать до повноважень кількох постійних комісій,  за власною ініціативою комісій, а також за дорученням районної ради, голови районної ради або його заступника можуть розглядатися постійними комісіями спільно.
Спільні засідання ведуть голови цих комісій за погодженням між собою. 
Під час проведення спільних засідань  кількох постійних комісій рішення, висновки або рекомендації приймаються  більшістю голосів від загального складу. 

Стаття 18.

За результатами вивчення і розгляду питань на засіданні постійної комісії більшістю голосів від загального складу комісії шляхом відкритого голосування приймаються:
1) рекомендації -  стосовно розгляду питань за власною ініціативою комісії,  за дорученням ради, голови та заступника голови районної ради або з  питань  стосовно контрольної діяльності постійної комісії;
2) висновки - про проекти рішень районної ради, внесені на розгляд сесії районної ради, а також стосовно кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження  районною радою; 
3)  рішення - з питань, що стосуються організації роботи постійної комісії.
Рекомендації, висновки та рішення постійної комісії, прийнятті на її засіданні, підписуються головою  постійної комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.
Рекомендації  і  висновки,   прийняті   постійними   комісіями    на    їх 
спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 19. 

Рекомендації та висновки постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям в установлений ними строк або у строк, встановлений чинним законодавством.  

Стаття 20.

Постійна комісія з питань, що розглядаються, може запитувати думку інших постійних комісій.
У засіданнях постійних комісій районної ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати районної ради, які не входять до складу цієї комісії, про що завчасно повідомляється голова постійної комісії. 

Стаття 21.

На засідання постійних комісій районної ради можуть запрошуватися керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, працівники виконавчого апарату районної ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації, інші посадові особи. 
У разі необхідності постійна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

Стаття 22.

Для підготовки питань, що  розглядаються,  постійні  комісії  районної 
ради можуть створювати робочі групи зі свого складу із залученням представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, вчених, фахівців, працівників виконавчого апарату районної ради тощо.  
Постійні комісії можуть створювати спільні робочі групи. 

Стаття 23.

Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії.
Голова постійної комісії:
1) скликає, організовує повідомлення членів комісії про проведення засідання постійної комісії та його порядок денний, а також веде засідання комісії;
2) надає доручення членам комісії з організації  роботи постійної комісії;
3) представляє комісію в президії, а також у відносинах з державними  
і громадськими органами та організаціями, підприємствами, установами, 
громадянами;
4) забезпечує участь у засіданні комісії представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських організацій та органів самоорганізації населення, фахівців, вчених, представників засобів масової інформації;
5) організовує роботу з виконання  рекомендацій, висновків, рішень комісії;
6) підписує протоколи засідань, рекомендації, висновки, рішення  комісії;
7) вносить пропозиції щодо плану роботи комісії, порядку денного засідань комісії та регламенту її роботи;
8) інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли на адресу комісії, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комісії.
Про роботу комісії її голова звітує перед районною радою в установленому чинним законодавством України порядку. 

Стаття 24.

Заступник голови постійної комісії у разі відсутності та за дорученням голови постійної комісії:
1) виконує обов'язки голови постійної комісії;
2) представляє комісію на засіданні президії районної ради;
3) виконує завдання з організації роботи постійної комісії;
4) узагальнює матеріали з метою розгляду питань на засіданні комісії;
5) підписує протоколи засідань, рекомендації, висновки та рішення постійної комісії;
6) організовує роботу з підготовки звітів, інформацій та інших матеріалів, що стосуються роботи постійної комісії районної ради.

Стаття 25.

Секретар постійної комісії:
1) здійснює аналіз участі депутатів районної ради у засіданнях  постійної комісії районної ради, за погодженням із головою постійної комісії узагальнює та надає матеріали  до  постійної  комісії  з  питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав громадян, охорони здоров’я та соціального захисту населення ;
2) забезпечує ведення діловодства постійної комісії;
3) організовує контроль за виконанням рішень, висновків та рекомендацій постійної комісії та забезпечує її членів необхідними матеріалами і документами;
4) бере участь у підготовці протоколів, рекомендацій, висновків, рішень, що приймаються  постійною комісією; 
5) контролює виконання планів роботи комісії;
6) спільно з виконавчим апаратом районної ради здійснює підготовку матеріалів на засідання постійної комісії районної ради;
7) веде і підписує протоколи засідань постійних комісій.

Стаття 26.

На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол, у якому зазначається :
1) дата і місце проведення засідання;
2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх та відсутніх на засіданні, із зазначенням причин;
3) порядок денний засідання;
4) розгляд питань порядку денного, список депутатів та запрошених, які виступили під час обговорення;
5) назви документів, що розглядалися на засіданні постійної комісії;
6) результати голосування з питань порядку денного; 
7) прийняті рекомендації, висновки, рішення. 
Протокол засідання постійної комісії підписується головою і секретарем комісії.

Стаття 27.

Документи і матеріали постійної комісії групуються за такими напрямами:
1) список членів постійної комісії у розгорнутій формі, табель обліку роботи членів комісії;
2) протоколи засідань комісії, висновки, рекомендації та рішення комісії;
3) план роботи районної ради, плани роботи комісії;
4) довідки, акти, інформація та інші матеріали, листування постійної комісії;
5) рішення районної ради, рішення президії ради, що стосуються відання комісії.

Стаття 28.

Під час ведення діловодства постійні комісії районної ради дотримуються Інструкції з діловодства у Братській районній раді.  
Ведення діловодства постійної комісії забезпечує її секретар.

Стаття 29.

Проект плану роботи постійної комісії готується головою комісії і затверджується на засіданні комісії.

Розділ 4. Права і обов'язки постійних комісій Братської районної ради Миколаївської області сьомого скликання

Стаття 30.

Постійним комісіям районної ради відповідно до Регламенту Братської районної ради  сьомого скликання належить право вносити на розгляд районної ради та її президії питання, що відносяться до відання комісії відповідно до її функціональної спрямованості. Представники постійних комісій районної ради виступають  на пленарних засіданнях районної ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.
З питань, внесених постійними комісіями до районної ради або переданих комісіям на попередній чи додатковий розгляд, визначають своїх доповідачів або співдоповідачів.
З питань, підготовлених постійними комісіями спільно, комісії можуть виступати із спільними доповідями і співдоповідями або окремо подавати свої зауваження та  пропозиції.

Стаття 31.

Постійні комісії районної ради з питань, які належать до їх відання, в установленому чинним законодавством порядку мають право отримувати від керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 32.

Постійні комісії районної ради мають право запрошувати  для участі у своїй роботі депутатів районної ради, які входять до складу інших постійних комісій, представників державних і громадських органів та організацій, наукових установ, спеціалістів і вчених.
Постійні комісії мають право вивчати досвід роботи постійних комісій інших районних рад.

Стаття 33.

Члени постійної комісії мають право: 
1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій питань, віднесених до їх компетенції, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків та прийнятті рішень. Пропозиції членів постійної комісії на їх вимогу повинні бути поставлені на голосування під час проведення засідання постійної комісії;
2) викласти свою окрему думку як доповнення до рекомендацій, висновків та рішень  постійної комісії;
Члени постійної  комісії зобов'язані:
1) бути присутніми на засіданнях постійних комісій;
2) брати участь у роботі постійних комісій;
3) у межах повноважень виконувати доручення, визначені рішеннями постійних комісій та надані керівництвом районної ради і головою постійної комісії районної ради. 

Стаття 34.

Члени постійних комісій районної ради за дорученням комісій та за своєю ініціативою вивчають на місцях питання, що належать до відання комісій, узагальнюють пропозиції державних, громадських органів та організацій і громадян, передають свої висновки і пропозиції в комісії.

Розділ 5. Організаційно – інформаційне забезпечення діяльності постійних комісій Братської районної ради Миколаївської області сьомого скликання

Стаття 35. 

Організаційно-інформаційне, технічне та матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій районної ради здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

Стаття 36.

Порядок взаємодії постійних комісій районної ради з працівниками виконавчого апарату визначається згідно з Положенням про виконавчий апарат районної ради та посадовими інструкціями працівників.

Стаття37.

Робота постійних комісій районної ради висвітлюється в засобах масової інформації.  

Розділ 6. Заключні положення 

Стаття 45.

Це Положення приймається, доповнюється і змінюється районною радою шляхом прийняття рішення в установленому чинним законодавством та Регламентом Братської районної ради сьомого скликання порядку.